ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ เทศบาลเมืองน่าน
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองน่าน
  ชื่อโครงการ : เทศบาลเมืองน่าน
  วันที่ปลูก : 2023-06-14
  วันที่สำรวจ : 2023-06-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง น่าน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สลี 3 7.4229 0.00
มะม่วง 1 1.0431 0.00
สะเดา 1 1.0843 0.00
มะหนุน 1 1.7294 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 0 งาน 63 ตารางวา (3,451 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
11.28
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th