ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช หมู่ที่ 5 บ้านฮ่องห้าน้อย ตำบลสันต้นหมื้อ
  หน่วยงาน : อบต.สันต้นหมื้อ
  ชื่อโครงการ : สวนป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช หมู่ที่ 5 บ้านฮ่องห้าน้อย ตำบลสันต้นหมื้อ
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-05-12
  วันที่สำรวจ : 2023-06-15
  สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล สันต้นหมื้อ อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล สันต้นหมื้อ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยางนา 6 0.0085 0.00
กระถินณรงค์ 2 0.0140 0.00
ดู่ 2 0.0180 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
17 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา (28,634 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.04
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th