ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสนม
  หน่วยงาน : อบต.สนม
  ชื่อโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสนม
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-06-08
  วันที่สำรวจ : 2023-05-26
  สถานที่ปลูก : หมู่ 9 ตำบล สนม อำเภอ สนม จังหวัด สุรินทร์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล สนม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
13 ไร่ 0 งาน 64 ตารางวา (21,054 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th