ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 11
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 11
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-06-16
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
หมากเขียว 25 2.2155 0.00
ราชพฤกษ์ 24 7.1036 0.00
ประดู่ 14 6.0436 0.00
อินทนิล 10 1.4775 0.00
มะค่าแต้ 7 0.6782 0.00
พญาสัตบรรณ 4 0.4833 0.00
ตะแบก 3 0.4501 0.00
ไทรย้อย 3 0.0198 0.00
กระถินณรงค์ 3 2.9423 0.00
เหลืองปรีดียาธร 2 0.1364 0.00
สัก 2 1.1113 0.00
มะฮอกกานี 2 0.2895 0.00
ลีลาวดี 1 0.0246 0.00
เสลา 1 0.0142 0.00
รำเพย 1 0.0072 0.00
ปีบ 1 1.0180 0.00
กัลปพฤกษ์ 1 2.8869 0.00
หว้า 1 0.0147 0.00
ขี้เหล็ก 1 0.5043 0.00
พุดฝรั่ง (พุดมาลัย) 1 0.0027 0.00
มะขาม 1 0.0765 0.00
มะม่วง 1 0.3816 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา (2,425 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
27.88
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th