ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 12
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 12
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-06-16
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สัก 9 3.1986 0.00
สน 7 5.7543 0.00
ปีบ 6 0.9088 0.00
เหลืองปรีดียาธร 4 0.4826 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 3 8.6499 0.00
ตะกู 1 1.9098 0.00
มะกอกน้ำ 1 0.0659 0.00
นนทรี 1 2.9144 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา (730 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
23.88
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th