ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ บริเวณศาล ม.1
  หน่วยงาน : อบต.วังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์
  ชื่อโครงการ : บริเวณศาล ม.1
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 1990-01-01
  วันที่สำรวจ : 2023-06-16
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล วังใหญ่ อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สัก 6 0.5835 0.00
สะเดา 2 0.3735 0.00
ลมแล้ง 2 0.4860 0.00
มะรุม 2 0.1628 0.00
โพธิ์ศรี 1 13.8240 0.00
จามจุรี 1 0.7783 0.00
ไผ่หวาน 1 1.1618 0.00
มะขาม 1 0.4640 0.00
ตาล,ตาลโตนด 1 0.8535 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา (4,407 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
18.69
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th