ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
  หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา
  ชื่อโครงการ : โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2565-05-12
  วันที่สำรวจ : 2022-05-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าหนามแก้ว ตำบล หนองเทา อำเภอ ท่าอุเทน จังหวัด นครพนม
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเทา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา (4,624 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th