ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ อบต.หนองยาง
  หน่วยงาน : อบต.หนองยางจังหวัดนครราชสีมา
  ชื่อโครงการ : อบต.หนองยาง
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-06-19
  สถานที่ปลูก : หมู่ 7 ตำบล หนองยาง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครราชสีมา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองยาง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สัก 42 13.2670 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา (721 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
13.27
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th