ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สระหลวง บ้านทุ่งสนุ่นใต้
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลระหาน
  ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สระหลวง บ้านทุ่งสนุ่นใต้
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-08-31
  วันที่สำรวจ : 2023-06-19
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล ระหาน อำเภอ บึงสามัคคี จังหวัด กำแพงเพชร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ระหาน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
เม่าหลวง 2 0.0415 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 0.0275 0.00
จิกน้ำ 1 0.0085 0.00
ชิงชัน 1 0.0342 0.00
กันเกรา 1 0.0146 0.00
พะยอม 1 0.0171 0.00
อินทนิลน้ำ 1 0.0325 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
8 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา (13,075 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.18
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th