ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดสองเขต
  หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
  ชื่อโครงการ : วัดสองเขต
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2565-01-23
  วันที่สำรวจ : 2022-01-23
  สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล สนามคลี อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล สนามคลี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ประดู่ 10 0.0000 0.00
สัก 8 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
13 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา (21,371 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th