ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ข้างทางเข้าบ้านฝายพญานาค หมู่ ๑๓
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลธาตุทองจังหวัดชัยภูมิ
  ชื่อโครงการ : ข้างทางเข้าบ้านฝายพญานาค หมู่ ๑๓
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-08-10
  วันที่สำรวจ : 2022-09-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ หมู่๑๓ ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ธาตุทอง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ทองอุไร 10 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 0 งาน 33 ตารางวา (3,331 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th