ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สระหลวงปะปาหมู่บ้าน หมู่ที่1
  หน่วยงาน : อบต.วังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์
  ชื่อโครงการ : สระหลวงปะปาหมู่บ้าน หมู่ที่1
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-06-20
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล วังใหญ่ อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหญ่
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะขามเทศ 3 1.3683 0.00
จามจุรี 2 30.8384 0.00
ไผ่หวาน 2 7.9760 0.00
สะเดา 2 0.5931 0.00
มะพร้าว 1 0.0492 0.00
น้อยหน่า 1 0.0090 0.00
ลีลาวดี 1 0.0282 0.00
ลมแล้ง 1 0.2159 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
8 ไร่ 0 งาน 40 ตารางวา (12,960 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
41.08
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th