ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ บริเวณคลองวารี
  หน่วยงาน : อบต.ท่าดินดำ
  ชื่อโครงการ : บริเวณคลองวารี
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2565-07-20
  วันที่สำรวจ : 2022-07-07
  สถานที่ปลูก : หมู่ หมู่ที่ 6 ตำบล ท่าดินดำ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าดินดำ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
9 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา (15,431 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th