ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ ปีงบประมาณ 2565
  หน่วยงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง
  ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ ปีงบประมาณ 2565
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-05-25
  วันที่สำรวจ : 2023-06-21
  สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล บ้านกาด อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล แม่วาง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา (16,000 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th