ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ พื้นที่สีเขียวหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ระยอง
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทับมา
  ชื่อโครงการ : พื้นที่สีเขียวหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ระยอง
  วันที่ปลูก : 2019-08-26
  วันที่สำรวจ : 2019-08-26
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล ทับมา อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ทับมา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา (4,172 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th