ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะแหลมมะขาม
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทับมา
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะแหลมมะขาม
  วันที่ปลูก : 2019-08-30
  วันที่สำรวจ : 2019-08-30
  สถานที่ปลูก : หมู่ 2 ตำบล ทับมา อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ทับมา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อื่นๆ 22 0.0000 0.00
ปาล์มขวด 17 0.0000 0.00
มะขาม 15 0.0000 0.00
สน 4 0.0000 0.00
ปีบ 2 0.0000 0.00
ไทรย้อย 1 0.0000 0.00
มะยมป่า 1 0.0000 0.00
โพธิ์ 1 0.0000 0.00
สะเดา 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
21 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา (34,068 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th