ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะบ้านเหล่า-แม่ปูน
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะบ้านเหล่า-แม่ปูน
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2015-01-02
  วันที่สำรวจ : 2019-12-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล เกาะคา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อื่นๆ 38 1.8314 0.00
ราชพฤกษ์ 3 1.2763 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 0 งาน 36 ตารางวา (3,344 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
3.11
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th