ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง
  ชื่อโครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2008-08-15
  วันที่สำรวจ : 2019-12-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล เกาะคา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อื่นๆ 29 4.7062 0.00
ราชพฤกษ์ 18 3.4388 0.00
ประดู่บ้าน 6 1.7101 0.00
พญาสัตบรรณ 5 0.1840 0.00
อินทนิลบก 3 0.2455 0.00
สัก 1 0.0807 30,800.00
สะเดา 1 0.0463 0.00
แคนา 1 0.1347 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา (4,145 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
10.55
มูลค่าไม้เศรษกิจ
30,800.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th