ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
  หน่วยงาน : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
  ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-06-22
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง จันทบุรี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
กระถินเทพา 26 64.1248 0.00
มะม่วง 9 2.7655 0.00
พญาสัตบรรณ 7 28.2445 0.00
ขี้เหล็ก 5 10.1730 0.00
หว้า 3 18.2038 0.00
ชมพู่มะเหมี่ยว 2 2.1918 0.00
มะกอกน้ำ 2 3.1926 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 9.4252 0.00
หูกวาง 2 3.1799 0.00
ไทร 1 5.1914 0.00
มะกอกป่า 1 1.4804 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
104 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา (166,806 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
148.17
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th