ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว
  หน่วยงาน : ทต.เชียงดาว
  ชื่อโครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2018-06-05
  วันที่สำรวจ : 2023-06-22
  สถานที่ปลูก : หมู่ หมู่ที่ 6 ตำบล เชียงดาว อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล เชียงดาว
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา (1,426 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th