ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ป่าชุมชนตำบลร่องฟอง(บ่อขยะเก่า)
  หน่วยงาน : อบต.ร่องฟอง
  ชื่อโครงการ : ป่าชุมชนตำบลร่องฟอง(บ่อขยะเก่า)
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2565-07-17
  วันที่สำรวจ : 2022-07-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล ร่องฟอง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ร่องฟอง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พะยูง 6 0.1997 0.00
ยูคาลิปตัส 4 0.0654 0.00
ประดู่ 2 0.1215 0.00
ไผ่ซาง 2 0.0827 0.00
สัก 2 0.1893 0.00
จามจุรี 1 0.2022 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 0 งาน 39 ตารางวา (3,355 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.86
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th