ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หมู่ที่ ๓
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลไทรงาม กำแพงเพชร
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หมู่ที่ ๓
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-06-22
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล ไทรงาม อำเภอ ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ไทรงาม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ไทรใหญ่ 4 162.5944 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา (10,031 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
162.59
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th