ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ เทศบาลตำบลห้วยหลัว
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลห้วยหลัว
  ชื่อโครงการ : เทศบาลตำบลห้วยหลัว
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-06-26
  สถานที่ปลูก : หมู่ ุ6 ตำบล ห้วยหลัว อำเภอ บ้านม่วง จังหวัด สกลนคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ห้วยหลัว
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
กระถินณรงค์ 17 7.7719 0.00
พะยูง 1 0.3030 0.00
ประดู่ 1 0.4200 0.00
อะร่าง นนทรีป่า 1 0.7229 0.00
กระถิน 1 1.7208 0.00
มะพอก 1 1.3235 0.00
กระบก 1 1.5673 0.00
ยูคาลิปตัส 1 1.0715 0.00
พญาสัตบรรณ 1 0.9291 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
10 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา (17,323 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
15.83
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th