ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
  หน่วยงาน : อบต.ร่องฟอง
  ชื่อโครงการ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-08-11
  วันที่สำรวจ : 2023-06-26
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล ร่องฟอง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ร่องฟอง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ลีลาวดี 4 0.0132 0.00
แคนา 4 0.1656 0.00
พญาสัตบรรณ 4 0.0806 0.00
มะค่า 4 0.0258 0.00
ราชพฤกษ์ 3 0.1883 0.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 3 0.0038 0.00
สะเดา 3 0.0076 0.00
หว้า 2 0.4143 0.00
ขนุน 2 0.0014 0.00
มะขาม 2 0.0439 0.00
หางนกยูงไทย 1 0.0798 0.00
เพกา 1 0.0414 0.00
จำปา 1 0.0007 0.00
ตะแบก 1 0.0315 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา (2,093 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1.10
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th