ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ จุดชมวิววัดเก่าปากพล
  หน่วยงาน : อบต.นาปะขอ
  ชื่อโครงการ : จุดชมวิววัดเก่าปากพล
  วันที่ปลูก : 2016-12-05
  วันที่สำรวจ : 2022-03-15
  สถานที่ปลูก : หมู่ 9 ตำบล นาปะขอ อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล นาปะขอ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สัก 10 1.4535 0.00
หมากแดง 10 1.2704 0.00
หูกระจง 5 3.2604 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 0 งาน 33 ตารางวา (130 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
5.98
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th