ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
  ชื่อโครงการ : โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  วันที่ปลูก : 2562-07-28
  วันที่สำรวจ : 2023-06-26
  สถานที่ปลูก : หมู่ 7 ตำบล สันทราย อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล สันทราย
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
หมาก,หมากเหลือง 30 0.0000 0.00
สัก 25 37.6450 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา (4,142 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
37.65
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th