ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ห้วยแมคโคร (บ่อตาโม้) บ้านดอนเขือง หมู่ 10
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลดอนเขือง
  ชื่อโครงการ : ห้วยแมคโคร (บ่อตาโม้) บ้านดอนเขือง หมู่ 10
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2023-06-16
  วันที่สำรวจ : 2023-06-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ 10 ตำบล แวง อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ดอนเขือง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา (7,160 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th