ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเวียงชัย
  ชื่อโครงการ : ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2564-06-04
  วันที่สำรวจ : 2023-06-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ 10 ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล เวียงชัย
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะกอกน้ำ 3 0.0193 0.00
พะยูง 2 0.0194 0.00
มะกอกป่า 2 0.0116 0.00
ยางนา 1 0.0010 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา (8,941 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.05
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th