ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ป่าสาธารณประโยชน์บ้านอูบมุง หมู่ 2
  หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
  ชื่อโครงการ : ป่าสาธารณประโยชน์บ้านอูบมุง หมู่ 2
  วันที่ปลูก : 2022-08-23
  วันที่สำรวจ : 2023-06-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสว่าง ตำบล โคกสว่าง อำเภอ สำโรง จังหวัด อุบลราชธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยางนา 2 0.0000 0.00
พะยูง 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
8 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา (13,444 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th