ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สนามกีฬาตำบลร่องฟอง
  หน่วยงาน : อบต.ร่องฟอง
  ชื่อโครงการ : สนามกีฬาตำบลร่องฟอง
  วันที่ปลูก : 2022-05-02
  วันที่สำรวจ : 2023-06-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล ร่องฟอง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ร่องฟอง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยมหิน 12 0.0000 0.00
ฉำฉา 1 0.0892 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา (10,357 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.09
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th