ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ โครงการปลูกต้นไม้ 12 สิงหามหาราชินี
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
  ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้ 12 สิงหามหาราชินี
  วันที่ปลูก : 2559-08-11
  วันที่สำรวจ : 2023-06-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ 7 ตำบล สันทราย อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล สันทราย
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ชมพู่ 10 0.1845 0.00
ขนุน 10 0.2042 0.00
เงาะ 10 0.1758 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา (8,739 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.56
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th