ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะล้านนา ร 9
  หน่วยงาน : เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะล้านนา ร 9
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 1993-01-01
  วันที่สำรวจ : 2019-12-07
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร เชียงใหม่
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
จามจุรี 1 0.0003 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
77 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา (124,425 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th