ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ป่าชุมชนผลไม้กินได้
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง
  ชื่อโครงการ : ป่าชุมชนผลไม้กินได้
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2010-02-13
  วันที่สำรวจ : 2019-12-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ 11 ตำบล ท่าผา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล เกาะคา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สัก 13 4.5011 274,324.00
อื่นๆ 7 0.4143 0.00
มะขาม 6 0.1252 0.00
มะขามป้อม 4 2.1114 0.00
ขี้เหล็ก 2 0.2554 0.00
ประดู่บ้าน 2 0.0361 0.00
พญาสัตบรรณ 2 0.0815 0.00
จามจุรี 1 0.3650 0.00
งิ้วดอกแดง 1 0.1567 0.00
ขนุน 1 0.0243 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.0000 0.00
ปีบ 1 0.0391 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา (2,993 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
8.11
มูลค่าไม้เศรษกิจ
274,324.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th