ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ พรรณไม้ทางเท้าและเกาะกลางถนนตรังคภูมิ
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง
  ชื่อโครงการ : พรรณไม้ทางเท้าและเกาะกลางถนนตรังคภูมิ
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2019-08-16
  วันที่สำรวจ : 2019-08-16
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล กันตัง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง กันตัง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะฮอกกานี 110 26.9136 0.00
ตะแบก 19 2.6160 0.00
ขนุน 1 0.0880 0.00
ยางพารา 1 4.0880 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
42 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา (68,161 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
33.71
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th