ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ บริเวณพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ดงไร่ใหญ่ บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่ 15
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบงใต้
  ชื่อโครงการ : บริเวณพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ดงไร่ใหญ่ บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่ 15
  วันที่ปลูก : 2022-08-19
  วันที่สำรวจ : 2022-08-19
  สถานที่ปลูก : หมู่ 15 ตำบล บงใต้ อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล บงใต้
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
15 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา (25,416 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th