ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดบ้านสร้าง
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
  ชื่อโครงการ : วัดบ้านสร้าง
  วันที่ปลูก : 2485-01-01
  วันที่สำรวจ : 2023-06-29
  สถานที่ปลูก : หมู่ 7 ตำบล บ้านสร้าง อำเภอ บ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล บ้านสร้าง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
9 ไร่ 0 งาน 11 ตารางวา (14,443 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th