ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สระโกรกน้ำซับ
  หน่วยงาน : อบต.บุกระสัง
  ชื่อโครงการ : สระโกรกน้ำซับ
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-06-03
  วันที่สำรวจ : 2022-06-01
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล บุกระสัง อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล บุกระสัง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยางนา 5 0.0000 0.00
แคนา 5 0.0000 0.00
ประดู่ 4 0.0000 0.00
ขี้เหล็ก 4 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 0 งาน 31 ตารางวา (8,124 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th