ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด
  หน่วยงาน : อบต.บ้านหาด
  ชื่อโครงการ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-06-29
  สถานที่ปลูก : หมู่ 2 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหว้ดเพชรบุรี ตำบล บ้านหาด อำเภอ บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหาด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 2 3.3252 0.00
ชงโค 1 1.7294 0.00
จำปี 1 2.6529 0.00
แคนา 1 2.0172 0.00
น้ำเต้าอินเดีย 1 2.2566 0.00
สาเก 1 0.9461 0.00
หว้า 1 0.4883 0.00
เพกา 1 1.7630 0.00
มะขามป้อม 1 2.1876 0.00
เหลืองปรีดียาธร 1 3.2612 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา (613 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
20.63
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th