ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ พื้นที่ป่าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลหาดนางแก้ว
  หน่วยงาน : อบต.หาดนางแก้ว
  ชื่อโครงการ : พื้นที่ป่าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลหาดนางแก้ว
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-07-27
  วันที่สำรวจ : 2022-06-20
  สถานที่ปลูก : หมู่ 6 ตำบล หาดนางแก้ว อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล หาดนางแก้ว
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
เงาะ 25 0.0000 0.00
ทุเรียน 15 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 0 งาน 28 ตารางวา (1,710 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th