ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ วัดห้วยลำใย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  หน่วยงาน : อบต.หนองพิกุล0
  ชื่อโครงการ : วัดห้วยลำใย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2565-05-15
  วันที่สำรวจ : 2023-06-30
  สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล หนองพิกุล อำเภอ ตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพิกุล
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
20 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา (33,223 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th