ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ บริเวณพรุหานบัว
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลนาโหนด
  ชื่อโครงการ : บริเวณพรุหานบัว
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2023-06-13
  วันที่สำรวจ : 2023-06-01
  สถานที่ปลูก : หมู่ 7 ตำบล นาโหนด อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล นาโหนด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะเคียนทอง 7 0.0000 0.00
พะยอม 7 0.0000 0.00
พะยูง 4 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 0 งาน 78 ตารางวา (1,913 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th