ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะย่านสถานีรถไฟกันตัง
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะย่านสถานีรถไฟกันตัง
  วันที่ปลูก : 2019-12-19
  วันที่สำรวจ : 2019-12-19
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล กันตัง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง กันตัง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มแว็กซ์ 54 6.1598 0.00
ปาล์มจีน 40 4.8300 0.00
ปาล์มน้ำพุ 38 0.4779 0.00
ปาล์มหางกระรอก 31 0.5520 0.00
ลีลาวดี 24 0.6711 0.00
อินทผาลัม 23 4.9210 0.00
หูกระจง 13 0.3801 0.00
ตาลฟ้า 13 4.9713 0.00
มะฮอกกานี 11 1.7841 0.00
จามจุรี 5 7.9041 0.00
หงส์เหิน 4 0.6467 0.00
จิก 4 0.0427 0.00
จันทร์ผา 2 0.0476 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
12 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา (20,480 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
33.39
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th