ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะริมน้ำ
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะริมน้ำ
  วันที่ปลูก : 2019-12-19
  วันที่สำรวจ : 2019-12-19
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล กันตัง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง กันตัง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะแบก 16 4.9864 0.00
อินทผาลัม 14 2.5098 0.00
ปาล์มน้ำมัน 9 6.3414 0.00
ปาล์มหางกระรอก 7 0.9602 0.00
ปาล์มน้ำพุ 6 0.5821 0.00
ปาล์มแชมเปญ 6 0.3167 0.00
หมากนวล 5 0.2320 0.00
หยี 3 0.5026 0.00
อโศกอินเดีย 3 6.1774 0.00
ศรีตรัง 2 0.3084 0.00
ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก 2 0.8023 0.00
ลีลาวดี 1 0.0098 0.00
อินทนิล 1 1.4811 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.9638 0.00
สน 1 0.0345 0.00
จามจุรี 1 12.4397 0.00
อโศกไทย 1 2.5416 0.00
ไทรใบกลม 1 2.0248 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา (8,000 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
43.21
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th