ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะ 5 ธันวา
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะ 5 ธันวา
  วันที่ปลูก : 2019-12-23
  วันที่สำรวจ : 2019-12-23
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล กันตัง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง กันตัง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มแว็กซ์ 23 2.8359 0.00
ปาล์มน้ำพุ 14 1.2991 0.00
ปาล์มหางกระรอก 13 0.7441 0.00
ลีลาวดี 4 0.0550 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา (800 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
4.93
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th