ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ พรรณไม้เกาะกลางถนนขื่อนา
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง
  ชื่อโครงการ : พรรณไม้เกาะกลางถนนขื่อนา
  วันที่ปลูก : 2019-12-23
  วันที่สำรวจ : 2019-12-23
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล กันตัง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง กันตัง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 68 3.0265 0.00
ปาล์มแชมเปญ 2 0.0730 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา (3,644 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
3.10
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th