ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ บ้านดอนระกำ หมู่ที่ 1
  หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
  ชื่อโครงการ : บ้านดอนระกำ หมู่ที่ 1
  วันที่ปลูก : 2022-06-17
  วันที่สำรวจ : 2022-06-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล สวนแตง อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล สวนแตง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา (10,342 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th