ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณหน้าสถานีรถไฟทานพอ
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลไม้เรียง
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณหน้าสถานีรถไฟทานพอ
  วันที่ปลูก : 2023-07-04
  วันที่สำรวจ : 2023-07-04
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ไม้เรียง อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ไม้เรียง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
กระซิก 3 0.0271 0.00
กรรณิการ์ 1 0.0052 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา (2,321 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.03
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th