ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โคก หนอง นา ของ นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น
  หน่วยงาน : อบต.ท้ายดง
  ชื่อโครงการ : โคก หนอง นา ของ นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2562-08-15
  วันที่สำรวจ : 2023-07-04
  สถานที่ปลูก : หมู่ 6 ตำบล ท้ายดง อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายดง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
17 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา (28,567 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th