ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
  วันที่ปลูก : 2020-01-03
  วันที่สำรวจ : 2020-01-03
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล กันตัง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง กันตัง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อินทนิลน้ำ 21 13.4847 0.00
ชงโค 5 1.5778 0.00
ราชพฤกษ์ 2 0.5037 0.00
รัตนพฤกษ์ 1 0.2127 0.00
มะขามป้อม 1 1.0431 0.00
ปีบ 1 0.0997 0.00
อโศก 1 0.2783 0.00
ตะแบก 1 0.3244 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
9 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา (15,366 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
17.52
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th