ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ข้างที่ทำการ อบต.บ่อโพธิ์
  หน่วยงาน : อบต.บ่อโพธิ์
  ชื่อโครงการ : ข้างที่ทำการ อบต.บ่อโพธิ์
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2563-06-26
  วันที่สำรวจ : 2023-07-05
  สถานที่ปลูก : หมู่ 2 ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อโพธิ์
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะม่วงป่า 50 0.0000 0.00
หว้า 50 0.0000 0.00
หูกระจง 6 0.0000 0.00
สนฉัตร 6 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
10 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา (17,302 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th